Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Bindende og gældende b2b betingelser pr 1.1.2020
_______________________________________________________________________________________________________________________

Læs her vores salgs- og leveringsbetingelser.
Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale mellem parterne.

§ 1 Bestilling:

Pkt. 1.1. Tilbud er bindende for Wilno Rustfri i 30 dage, når intet andet er angivet.
Pkt. 1.2. Aftale er indgået, når kundens accept er modtaget af Wilno Rustfri.
Pkt. 1.3. Tilbuddet er betinget af, at kunden ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
Pkt. 1.4. Annullering eller ændring af ordrer er ikke accepteret, før Wilno Rustfri har bekræftet dette skriftligt. I tilfælde af annullering eller ændring af ordrer skal kunden erstatte Wilno Rustfri alle rimelige omkostninger i forbindelse hermed.
Pkt. 1.5. Alle priser i tilbuddet er ekskl. levering og montering. Er andet aftalt oplyses priser på dette separat.
Pkt. 1.6. Har kunden anmodet Wilno Rustfri om at udarbejde prototype, er Wilno Rustfri berettiget til at få dette arbejde betalt.
Pkt. 1.7. Ved ordre skal kunden oplyse firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mail samt sit EAN-nummer eller CVR-nummer. Intet salg til private.

Pkt. 1.8. Skaffevarer/specialfremstillede varer defineret som specialindkøbte/fremstillede varer, som ikke er oprettet med fast varenummer hos Wilno Rustfri, tages ikke retur.
Pkt. 1.9. Ved opmåling, rådgivning samt tegninger ved tilbudsgivning, der ikke bliver sat i ordre, vil blive opkræves et beløb fra kr. 1500 – 3500 ekskl moms. Tegninger på ikke forevises eller gives til 3. mand – Wilno Rustfri forbeholder sig ophavsretten til diverse tegninger.

§ 2 Pris:

Pkt. 2.1. Alle priser er ekskl. moms og levering.
Pkt. 2.2. Ved afgivelse af tilbud er alle nettopriser baseret på aftagelse af alle positioner i tilbuddet.
Pkt. 2.3.Ved ordrer under 1000 kr. pålægges ekspeditionsgebyr på 100 kr. pr. faktura.
Pkt. 2.4. Wilno Rustfri forbeholder sig ret til at ændre priserne, indtil en endelig ordrebekræftelse er blevet udstedt. Wilno Rustfri forbeholder sig også ret til at ændre priserne på bekræftede ordrer i tilfælde af ændringer i produktionsomkostninger, gager/lønninger, udgifter til materiale, valutakurser, underleverancer, udgifter pålagt af offentlige myndigheder og den officielle diskonto.
Pkt. 2.5. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Wilno Rustfri berettiget til at kræve betaling for:
Ekstra arbejde, som følge af det grundmateriale kunden har givet Wilno Rustfri, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. Ekstra arbejde, som følge at at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. Overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

§ 3 Levering:

Pkt. 3.1. Leveringsbetingelse er ab fabrik Kvistgård med mindre Wilno Rustfri har påtaget sig at levere varen til kunden. Er det tilfældet sker forsendelsen på kundens regning og risiko, og levering anses for sket, når varer er overgivet til selvstændig transportør.
Pkt. 3.2. Wilno Rustfri er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der unddrager Wilno Rustfri indflydelse og kontrol. Den oplyste leveringstid i ordrebekræftelsen er skønsmæssigt anslået og overholdes så vidt det er muligt, men Wilno Rustfri påtager sig intet ansvar for en eventuel forsinkelse og en sådan giver ikke kunden ret til at hæve ordren.
Pkt. 3.3. Wilno Rustfri forpligter sig til at træffe passende foranstaltninger til at levere til tiden. Skulle der alligevel opstå en forsinkelse, er Wilno Rustfri berettiget til at udskyde leveringstidspunktet i op til 30 dage, uden at kunden er berettiget til at annullere ordren. En forsinket leverance berettiger ikke kunden til at kræve erstatning.
Pkt. 3.4. Ønsker kunden en evt. delleverance vil den ekstra fragtomkostning blive debiteret kunden.
Pkt. 3.5. Wilno Rustfri leverer til til ”ikke brofaste øer”, men til nærmere oplyst adresse på fastlandet. 

§ 4 Betaling:

Pkt. 4.1. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 12 dage efter fakturadato.
Pkt. 4.2. Som førstegangskunde hos Wilno Rustfri er betalingsbetingelsen ”til omgående betaling”. Varerne kan ikke udleveres før beløbet er betalt.
Pkt. 4.3. Ved ordrer over 80.000 kr. afregnes med 50% ved ordreafgivelse og resten efter de aftalte betalingsvilkår. Dog max 3 ratebetalinger. 

Pkt. 4.4. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling i forbindelse med eventuelle modkrav, som Wilno Rustfri ikke på forhånd skriftligt har accepteret.
Pkt. 4.5. Overskrider kunden betalingsfristen, vil der blive pålagt gebyrer jf. Rentelovens §9b stk. 2 samt §9a stk. 3 samt renter iht. Rentelovens referencesats +2%. Wilno Rustfri har ret til at udsende 3 gebyrbelagte rykkere med 10 dages mellemrum. 

Pkt. 4.6. Wilno Rustfri forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud. 
Pkt. 4.7. På anmodning fra Wilno Rustfri er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti/sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodning efter aftalens indgåelse, er Wilno Rustfri forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed. 

 

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.:

Pkt. 5.1. Hvad Wilno Rustfri har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, skabeloner, materialer, værktøjer mm til brug for ordren er Wilno Rustfri’s ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte
er særskilt faktureret.
 

Pkt. 5.2. Det i pkt. [5.1] omhandlede må alene anvendes til arbejder for kunden og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6 Reklamationer:

Pkt. 6.1. Wilno Rustfri har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i oplyste mål, stregtegninger mm.
Pkt. 6.2. Kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent (efter 8 dage fra levering) mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. Wilno Rustfri er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette sker inden 8 dage.
Pkt. 6.3. Wilno Rustfri hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at kunden selv tilvejebringer produkter til leverancen.
Pkt. 6.4. Wilno Rustfri er uden ansvar for fejlplacering af f.eks. vaske, hanehul, kogesektion og isunits, såfremt kunden ikke skriftligt har givet Wilno Rustfri nøjagtig instruktion om placering.

Pkt. 6.5. Med mindre det er specielt aftalt mellem parterne, må den købte vare ikke sendes til USA, Canada og andre oversøiske lande uden særskilt produktansvarsforsikring, der gælder disse områder. Forsikringen betales af kunden. Wilno Rustfri kan ikke drages til ansvar for krav, som kunne  være dækket af en sådan forsikring.

§ 7 Force majeure: 

Pkt. 7.1. I tilfælde af forsinkelser og i tilfælde af mangler ved det leverede har Wilno Rustfri ansvarsfrihed, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
1. Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen.
2. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
3. I øvrigt enhver omstændighed som Wilno Rustfri ikke er herre over, såsom brand, vandskader, el-nedbrud, naturkatastrofer, mobilisering, krig eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, uroligheder, oprør, valutastriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

§ 8 Produktansvar:

Pkt. 8.1. Wilno Rustfri er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Wilno Rustfri.
Pkt. 8.2. Wilno Rustfri er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab. Wilno Rustfri’s ansvar for skade på ting kan ikke overstige 1 million kr. pr. skade. I den udstrækning Wilno Rustfri måtte blive pålagt ansvar overfor tredje mand, er kunden forpligtet til at holde Wilno Rustfri skadesløs i samme omfang, som Wilno Rustfri’s ansvar er begrænset i foregående afsnit.
Pkt. 8.3. Wilno Rustfri garanterer, at produkterne er i overensstemmelse med CE-mærkning. Wilno Rustfri.
Pkt. 8.4. Wilno Rustfri giver ingen garanti ved slid og ælde eller ved forkert brug og misvedligeholdelse af produktet.

§ 9 Underleverandører:

Pkt. 9.1. Wilno Rustfri er berettiget til helt el. delvis at lade arbejde udføre af egne underleverandører. 

§ 10 Købeloven:

Pkt. 10.1. Dansk lovgivning herunder B2B købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i disse salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.